สินค้า
ผลิตภัณฑ์
ผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้า อาทิ เช่น ตู้ MDB, ตู้ MCC, ตู้ DB, ตู้ LC, ตู้ PLC, ตู้ DCS ,ตู้ RTU ฯลฯ

ลูกค้าของเรา

NESTLE
MICHELIN
CUEL
3M
CHIAMENG
THAI OIL
IRPC
BANG CHAK
CHEVRON
GOOD YEAR
PTTFP
MRM
SCG